Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v této galerii / internetovém obchodě.

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje pro dodávku zboží Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uměleckých předmětů a objednávku služeb prostřednictvím internetového obchodu, který společně provozují Helena Petřinová a Milan Burša

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – (umělecká činnost: vlastní autorské obrazy, kresby, keramika, šperky a fotografie na prodej a na zakázku: svobodné povolání: registrace PÚ 11598, IČO 69316996
a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (Prodávající).

Prodávající je Helena Petřinová a Milan Burša

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – internetová, nebo telefonická objednávka ze strany kupujícího s požadavkem na osobní odběr je návrhem kupní smlouvy a na základě této objednávky prodávající vytvoří na objednané zboží rezervaci. Samotná kupní smlouva je tak uzavřena momentem převzetí a uhrazení objednaného zboží – věci kupujícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Při objednání zboží za pomocí internetu, nebo telefonicky s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností – bezkontaktní způsob převzetí – vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Jak postupovat při objednávce

 1. Vyberte si umělecké dílo

Umělecké dílo si můžete vybrat  kliknutím na název či náhled obrazu se zobrazí cena konkrétního díla. U vybraného obrazu či jiného díla se zobrazí také text „KOUPIT“, a automaticky  pokračujte na další stránku, kde vyplníte osobní údaje, způsob platby, převzetí – dopravy,  potřebné k vyřízení objednávky aobjednávku dokončíte.
Po přijetí objednávky Vám zašlu email s potvrzením objednávky a termínem převzetí či odeslání zboží.

 1. Objednávka

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré podané objednávky jsou závazné a odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
 6. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Cena zboží

Všechny ceny uvedené v obchodě jsou koncové, nejsem plátce DPH.

Ceny prodávaných uměleckých předmětů jsou uvedeny na jednotlivých stránkách. Ceny obrazů, šperků, keramiky tvořených na zakázku –  cena díla bude dohodou dle konkrétní zakázky.

Charakteristiky zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Dostupnost zboží

Jednotlivé artefakty uvedené v tomto obchodě jsou skladem. Zboží odesílám na adresu zákazníka nebo připravím k osobnímu odběru do 5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky.
V případě že nelze v daném termínu zboží odeslat nebo připravit k osobnímu odběru, informuji o této skutečnosti zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky, včetně předpokládané lhůty dodání.

Osobní odběr předem objednaného zboží je možný pouze po předchozí dohodě.

Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky pro zakoupená díla: zásilku odešlu do 5ti pracovních dní Českou poštou.

Díla na zakázku: dodací podmínky budou sjednány při jednání o konkrétní zakázce.

Možnosti platby:

Platba hotově při osobním převzetí

Bankovním převodem na účet: Air Bank, čú. 2001963019/3030

Platba prostřednictvím služby PayPal: https://paypal.me/HePe109

Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na účet.

Při tvorbě obrazů, kreseb, keramiky a šperků na zakázku se platí záloha 50% z ceny díla před zahájením prací na zakázce a zbylých 50% při převzetí díla. Zakázky ze zahraničí – cena díla se platí předem.

Zákazníci ze Slovenska a EU : s ohledem na zákon o DPH /nejsem plátce DPH/, zasílám zboží jen soukromým osobám. Platba za zboží a dopravu předem na účet.

Doprava – ČR

Vzhledem k povaze zasílaných předmětů je poštovné a balné účtováno dle konkrétní zásilky nebo je uvedeno při objednávce v systému elektronického obchodu.

O odeslání zásilky informuji emailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení.  Zásilka je pojištěna, případně označena jako „křehké zboží“.

Doprava – EU

V případě zaslání do EU účtuji skutečné náklady na přepravu. Zákazník je o skutečné ceně dopravy  informován po zpracování objednávky. Zboží zasílám prostřednictvím České pošty.

Doprava – Mimo EU

V případě zasílání do zahraničí účtuji skutečné náklady na přepravu. Zákazník je o skutečné ceně dopravy informován po zpracování objednávky a ověření aktuálních cen dopravců.

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím České pošty či jiných dopravců doporučuji provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není sice povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel dle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy společně se zbožím musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na adresu Prodávajícího.

Zboží musí kupující zaslat na své náklady a doporučeně. Doporučuji zásilku pojistit. Zabaleno musí být tak jak bylo zasláno, aby nemohlo dojít k poškození. V zásilce musí být originální doklad – faktura nebo paragon.
Nezasílat dobírkou – ta nebude přijata!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašlu převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), nelze od smlouvy ustoupit.

Možnost odstoupit od smlouvy neplatí u předmětů a služeb objednaných na zakázku nebo na zakázku upravených.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
Zboží se již prodalo, byla omylem uvedena jiná cena nebo zákazník v předchozím nákupu zboží neodebral nebo nezaplatil a způsobil tak prodávajícímu škodu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Reklamace

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu emailem na adresu: energiedusi.com s fotodokumentací poškození.

Oprávněné reklamace řeší prodávající. Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Helena Petřinová, Milejovice 41, 38701Milejovice. Zákazník osobně nebo poštou zašle reklamovaný výrobek. Balík musí obsahovat :

 1. reklamovaný výrobek včetně jeho příslušenství, které je součástí ceny výrobku
 2. kopii nákupního dokladu
 3. podrobný popis závady
 4. výrobek musí být zabalen tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy

Bez výše uvedených náležitostí je znemožněna identifikace a závada zboží – reklamace nemůže být vyřešena. V případě oprávněné reklamace bude tato vyřízena nejpozději do 30 ti dnů a náklady s reklamací spojené hradí prodávající. Upozornění: poštovné za odeslaný výrobek k reklamačnímu řízení hradí kupující. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu tento náklad uhrazen. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na úhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční lhůta

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a trvá v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 1. při dopravě zboží
 2. mechanickým poškozením zboží
 3. nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží
 4. neodborným zacházením s výrobkem, používáním výrobku k jiným účelům než je určen
 5. zanedbáním péče o výrobek včetně jeho příslušenství
 6. běžným opotřebením výrobku způsobené jeho používáním
 7. přírodními živly nebo vyšší moci

Kupující je povinen dodané umělecké dílo prohlédnout a bez zbytečného odkladu do 3 dnů výrobce informovat o zjištěných vadách. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující poslat písemně nebo emailem ve lhůtě do 2 dnů od převzetí uměleckého díla. V písemném oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevily. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání díla, kterého se reklamace týká. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody z neodborného používání, škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto druhu se nevztahuje záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Záruční podmínky:

záruka je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

– jde-li o jiné vady neodstranitelné má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace služeb dopravních společností

Zásilku zasílám prostřednictvím České pošty, případně jiným dopravcem po dohodě s kupujícím. Může se stát, že cestou dojde z nějakého důvodu k poškození zásilky. Řiďte se proto následujícími pokyny:

 1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 2. V případě poškození obalu (roztrhaný, rozmočený) sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky.
 3. Nenechte se dopravcem přesvědčit, že zásilka nebyla dobře zabalená, balení zásilky se věnuji s velkou důsledností.
 4. V případě jakéhokoliv problému s dopravní společností mě prosím co nejdříve informujte. V emailu uveďte „Stížnost na dopravu“, popište problém, uveďte své kontaktní údaje a číslo faktury (zásilky).
 5. Poškozené zásilky nemohou být Vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v mém e-shopu.

Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží převzal a že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené přepravou zboží nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Ochrana osobních dat

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, email, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo mi byla sdělena během jednání o zakázce jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Autorská práva

Veškeré prvky obsažené na těchto internetových stránkách jako např.: obrázky, texty, video soubory podléhají ochraně autorských práv a ochraně duševního vlastnictví. Tyto prvky nesmí být bez výslovného písemného souhlasu autorů kopírovány, nebo jinak zpracovávány. Naše autorské umělecké dílo a obsah těchto stránek, podléhá platným zákonům o autorských právech. Všechny materiály jsou určeny jen k prohlížení.  Výjimkou jsou kopie určené k soukromým účelům. „Soukromý účel“ znamená nekomerční, domácí použití jednotlivců, zahrnující pořízení maximálně jedné kopie každého digitálního obrázku.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených podmínek, platnou cenu objednaného zboží (včetně expedičních nákladů). Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.